Anna Tikhomirova and Artem Ovchrenko (Bolshoi Ballet) by yakovlev.alexey on Flickr.